செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Citizen Charter

 

Serial No

Service Provided

Main Document to be produced

Max. Time Taken to Serve

Main Officer Responsible

1

Recommendation of Entry Visa

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary

2

Recommendation for extending the time period of Entry Visa

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary

3

Issuing of permits to officers of the Non Government Organizations who engage in duties inside Sri Lanka

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary

4

Recommendation of Residence Visa

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary

5

Issuing of permits granted under the explosives act. (Explosives used to quarry)

1. Covering Approval

2. Prior Approval

Completed Application

20 mins

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

6

Issuing of suppliers license granted under the explosive act. (Using of chemicals)

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

7

Issuing of suppliers license granted under the explosive act. A

Completed Application

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

8

Issuing of suppliers license granted under the explosive act. (Fireworks)

1. Covering Approval

2. Prior Approval

Completed Application

20 mins

20 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

9

Issuing of Manufacturers license granted under the explosives act. (Fireworks)

Completed Application

10 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

10

Issuing of license to transport explosives

Completed Application

10 mins

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

11

Approval for the cartridges

Applicatio with recommendation

10 mins

Assistant Controller of Explosives

12

Issuing of qarterly approval letter for the explosives

Completed Application

10 mins

Assistant Controller of Explosives

13

Registration of Private Secrity Agencies

Application with written supporting documents

3 Weeks

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

14

Renewal of registration of private Security Agencies

Completed Application

3 Days

District Secretary/ Additional District Secretary/ Assistant Controller of Explosives

15

Issuing of Timber Permits

Application with Divisional Secretary's recommendation

1 hour

District Secretary/ Additional District Secretary

16

Details regarding statistics of Colombo District

Depend on requirements

1 hour

Senior Statitic Officer