செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Citizen Charter of Divisional Secretariat

Serial No

Service provided

Main document to be produced

Max time taken to serve

Main officer responsible

1

countersigning of residency certificates

National Identity Card

03 Minutes

Certification officer/AO/Ast.Div.Sec

2

Issuing of valuation certificates

Completed certificate

½ Hour

Divisional Secretary

3

Issuing of income certificates

Application certified by the div secretariat

½ Hour

Asst Div Sec/Div Sec

4

Issuing Birth/Death/Marriage Certificates

Formless process

05 Minutes

Additional Dist. Registrar

5

Approval to release of compulsory savings

Respective application form

05 Minutes

Div Sec/Ast.Div.Sec

6

Issuing Dry Rations cards

Relevant application

10 Minutes

Asst Div Sec

7

Issuing of Income certificate

Application with the documents

1 Hour

Accountant

8

Issuing of assessment certificate

Assets deed with recommendation from GN

½ Hour

Div Sec

9

Issuing of land license after approval

Approved Application

1 Day

Div Sec

10

Recommendation of miscellaneous  subsidies

Prescribe from with recommendation from social services officer

1 Weeks

Div Sec / Asst Div Sec

11

Approval of public donations

Prescribe from with recommendation from social services officer

4 Days

Div Sec / Asst Div Sec

12

Payments of samurdhi grants

Application with written supporting documents

3 Days

Div Sec/Ast.Div.Sec

13

Subsidies paid by Social Development Fund

Application with recommendation

1 Days

Div Sec

14

Provision of solutions for electricity objections

Electricity objections summons letter

2 Weeks

Div Sec/Ast.Div.Sec

15

Approval of loans mortgages on land title deed

Land title deed

1 Day

Div Sec

16

Recommending Electricity Application

Recommended application with deed

½ Hour

AO/Asst Div Sec

17

Issuing of license to transport animals

Application approved by veterinary surgeon

½ Hour

Asst Div Sec

18

Issuing of timber permit

Recommended Application

2 Days

Div Sec

19


Issuing of senior citizenship Identity Card

Birth Certificate or Identity card

1 Day

Asst Div Sec

20

Transferring of ownership of gift of land

Deed of land and application

2 Weeks

Div Sec

21

Naming of succession  for gifted land

Common 155 application with recommendation

3 Weeks

Div Sec

22

Registration of birth after prescribe time


Application together with documentary evidence

4 Weeks

Additional District Registrar

23

Provision of disaster loans

Application with recommended from GN /

2 Weeks

Asst Div Sec

24

Issuing of timber transport license

Application

4 Weeks

Div Sec

25

Naming of transfer of license land

License and GN report

1 Day

Div Sec

26

Issuing of liquor permit

Recommended report from excise dept

2 Hours

Div Sec

27

Submitting of National Identity Card to RGD

Application recommended by GN

3 Days

A.O./Asst Div Sec