පුවත් සහ සිදුවීම්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

පුවත් සහ සිදුවීම්

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ැක්ස් අංකය

ප්‍ර‍දීප් රත්නායක මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති

+94 041 22 22 235

+94 041 22 22 234

කසුන් එස්.කේ.වැල්ලහේවා මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 22 435

+94 041 22 22 234

එන්.කේ.ආර්.පතිරණ මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 22 129

+94 041 22 22 234

චන්දන මිරිස්සගේ මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 041 22 22 718

+94 041 22 22 718

ප්‍ර‍දීප් ඉදුනිල් මහතා

ප්‍ර‍ධාන අභ්‍යන්තර විගණක

+94 041 22 36 840

+94 041 22 36 840

සී.එම්.සිරිවර්ධන මහතා

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236

ඩී.කේ.නානායක්කාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනිය

+94 041 22 31 504

+94 041 22 31 504

සිරිල් කේ.ලියනගේ මහතා

සමෘර්ධි අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 26 346

+94 041 22 26 346

අයි.ආර්.එම්.අබේධීර මහත්මිය

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 37 204

+94 041 22 37 204

නදී ජයවික්‍ර‍ම මහත්මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 31 403

+94 041 22 22 234

ජානක අමරරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

+94 041 22 31 404

+94 041 22 31 404

එල්.එච්.සී.කුමාර මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 +94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

කල්‍යානි මුණසිංහ මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236

එම්.වයි.සුජීවා එස්.යායින්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

ඊ.ඩී.චාමිකා ප්‍රියංගිකා මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

අශෝකා දිසානායක මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

+94 041 22 22 284

+94 041 22 22 234

එච්.ඩබ්.එම්.ජයවීර මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යා ලේඛණඥ

+94 041 22 22 283

+94 041 22 22 283

පී.කේ.පතිරණ මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(කුඩා ව්‍යාපාර)

+94 041 22 77 950

+94 041 22 77 950 

සී.ඩබ්.කේ.මණ්ඩලවත්ත මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(කුඩා ව්‍යාපාර)

+94 041 22 77 950

+94 041 22 77 950 

කේ.වී.ජී.එම්. ද සිල්වා මහතා

පුපුරණ ද්‍ර‍්‍ය පාලක

+94 041 22 22 233

+94 041 22 22 234

කීර්ති අබේසිංහ මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

(පොහොර ලේකම් කාර්යාලය)

+94 041 22 22 233

+94 041 22 22 234

යූ.ජී.හර්ෂි තිලකරත්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉඩම් පරිහරණ)

+94 041 22 23 949

+94 041 22 23 949

කේ.පී.කරුණාදාස මහතා

ප්‍ර‍ධාන (කිරුම් මිණුම් ඒකකය)

+94 041 22 37 079

+94 041 22 37 079

එස්.නන්දසිරි මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ දකුණු පළාත් (පාරිභෝගික අධිකාරිය)

+94 041 34 04 312

+94 041 34 04 312

 පී.ආර්.කේ.එස්.බණ්ඩාර මහතා

ප්‍ර‍ධාන (පාරිභෝගික අධිකාරිය)

+94 041 34 04 312

+94 041 34 04 312 

උපුල් ප්‍රේම කුමාර මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

ජයතිස්ස මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

කුමාරසිංහ මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

වයි.සී.ඩී.පී.පියසේන

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය

+94 041 22 34 134

 +94 041 22 34 134